joi, 18 aprilie, 2024
10.2 C
Chișinău

Mecanizarea agriculturii

Specialitatea ,,Mecanizarea agriculturii” vizează formarea la viitorii tehnicieni a competențelor de organizare și executare a lucrărilor în domeniile mecanizării proceselor tehnologice de cultivare a culturilor agricole, precum și a celor din sectorul zootehnic, de executare a mentenanței preventive și corective a utilajelor.

Agronomie

Specialistul în agronomie trebuie să aibă o pregătire profesională generală teoretica și practică pentru a activa ca organizator și executor al proceselor tehnologice la producerea și valorificarea primară a producției fitotehnice.

Video CA Ungheni

Info

Despre CA Ungheni

Scurt istoric

Contingentul de elevi anual constituie cca 500-600 persoane. În cele 5 promoţii colegiul a pregătit 280 de specialişti. Baza constituie unul din pilonii principali ai colegiului în procesul instructiv-educativ. Procesul de modernizare şi dezvoltare a ei se desfăşoară într-un ritm continuu şi la moment este compusă din: blocuri de studii pentru 660 de locuri, conform proiectului, ateliere pentru instruirea practică, bibliotecă cu sală de lectură; sală pentru festivităţi (cu 360 de locuri), sală pentru cărţi „Împrumut la domiciliu”, teren şi sală pentru sporturi, cantină pentru 200 de locuri, punct medical. Elevii sunt asiguraţi cu condiţii bune de trai, odihnă, meditaţie în căminul studenţesc. Căminul colegiului dispune de 240 locuri. Locatarii au posibilitatea de a asista în faţa calculatorului în sala dotată cu conexiune Internet. Camerele de odihnă sunt înzestrate cu televizor, mobilier. Punctul medical, baia, permit de a menţine modul sănătos de viaţă a locatarilor. Pentru consolidarea bazei materiale se alocă anual importante mijloace financiare.

Asigurarea tehnico-materială a cabinetelor, laboratoarelor, atelierelor şi a altor obiecte pentru desfăşurarea procesului educaţional În colegiu se acordă o atenţie cuvenită asigurării tehnico-materiale a disciplinelor, laboratoarelor secţiilor atelierului. Cele 25 cabinete şi 25 laboratoare didactice se completează continuu cu utilaje, instrumente, materiale, în conformitate cu nomenclatorul utilajelor, ca o componentă importantă a complexului didactico-metodic al disciplinelor. În această activitate contribuie şi elevii în cadrul cercurilor de creaţie tehnică, care se organizează pe discipline.

În termene restrînse colegiul a reuşit să creeze şi să doteze 4 săli de calculatoare. Atelierul didactic şi laboratoarele tehnice dispun de 7 automobile, 10 tractoare, 5 pluguri, o combină şi cca 24 cultivatoare şi alte maşini agricole.