‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›
joi, 16 mai, 2024
19.4 C
Chișinău
‹ adv ›
HomepageAnaliticaCum să produci și să vinzi energie verde în rețea la tarif garantat

Cum să produci și să vinzi energie verde în rețea la tarif garantat

‹ adv ›

Comentarii

‹ adv ›

Sursele regenerabile de energie sunt o alternativă nepoluantă pentru combustibilii fosili în producția de energie electrică.

Statele lumii, inclusiv Moldova, s-au angajat să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin introducerea politicilor de susținere a producerii energiei din surse regenerabile.

Potențialul producerii energiei solare în Moldova

Republica Moldova dispune de un potenţial mare pentru valorificarea energiei solare, datorită poziţiei geografice şi a condiţiilor climatice.

Potențialul mediu anual al energiei solare în Republica Moldova este estimat la un nivel destul de ridicat, și anume 1200–1400 kWh/m2.

Iradierea orizontală globală din Republica Moldova:

Tariful fix aplicat la producerea energiei regenerabile

Tariful fix (Feed-in tariff) este mecanismul cel mai frecvent utilizat de state la nivel mondial, pentru promovarea surselor regenerabile de energie.

‹ adv ›

Feed-in-tariff-ul are, în linii generale, trei elemente cheie:

 • cote stabilite de livrare a energiei în rețea;
 • contracte pe termen lung (10-20 de ani);
 • rambursarea investiției printr-un tarif garantat.

Mecanismul de sprijin „Tarif fix” garantează o plată fixă pentru fiecare unitate de energie electrică produsă și livrată în rețea din surse regenerabile.

Aceasta înseamnă că oricine care dorește să investească într-o tehnologie verde, are garanția că suma investiției va fi recuperată.

‹ adv ›

Legislaţia prevede stimulente de natură vamală și fiscală, pentru a asigura sprijin suplimentar investiţiilor în energia regenerabilă.

Aceste stimulente includ taxe vamale reduse la import, scutirea de TVA pentru lucrările de instalare și alte contribuții privind proiectele de energie regenerabilă.

Tarife fixe aprobate în Moldova pentru producerea energiei verzi

În anul 2018, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărârea nr.689 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până în anul 2020.

Iar în anul 2020, ANRE a distribuit 55 MW pe fiecare tip de instalație de producere, după cum urmează:

 • instalații eoliene cu capacitatea maximă disponibilă de 20 MW, cu o limită de capacitate de 4 MW;
 • instalații solare/fotovoltaice – 15 MW;
 • instalații de cogenerare pe biogaz – 12 MW, cu o limită de capacitate de 1 MW per fiecare tip de instalație.

Pentru acea perioadă, ANRE a aprobat următoarele tarife fixe la energia electrică produse din surse regenerabile:

 • instalațiile fotovoltaice – 1.88 lei/kWh;
 • instalațiile eoliene – 1.55 lei/kWh;
 • instalațiile hidroelectrice – 0.97 lei/kWh;
 • instalațiile de cogenerare pe biogaz – 1.84 lei/kWh;
 • instalațiile de cogenerare pe biomasă solidă – 1.96 lei/kWh.

Capacități noi aprobate de producere a energiei din surse regenerabile prin mecanismul de sprijin tarif fix

Guvernul a aprobat recent Hotărârea de Guvern Nr 401 din 08.12.2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până în anul 2025.

Pentru toate tehnologiile în cadrul schemei de sprijin Feed-in tariff au fost aprobate 235 MW.

Autoritatea publică centrală învestită cu atribuții de reglementare și monitorizare a sectoarelor în domeniul energeticii, ANRE, urmează să aprobe o hotărâre care va garanta tarife fixe pentru producătorii de energie regenerabilă pentru instalațiile cu capacităţi sub 4 MW în cazul energiei eoliene și 1 MW în cazul tehnologiilor solare și hidro.

Schema respectivă de sprijin vizează producătorii mici, care intenționează să investească în puteri de până la 4 MW pentru instalații eoliene și la nivelul a 1 MW pentru alte tipuri de instalații.

Tarifele pentru instalațiile fotovoltaice de pe acoperișuri vor fi diferențiate în funcție de categoriile de capacitate:

 • Instalații solare PV mai mici de 50 kW;
 • Instalații solare PV cu o putere cuprinsă între 51 – 200 kW;
 • Instalații solare PV cu o putere cuprinsă între 201 – 1000 kW.

Tariful fix se calculează în conformitate și în baza unei metodologii, pentru fiecare tip de tehnologie de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi pe categorii de capacitate, cu utilizarea datelor din practica internaţională privind perioada de exploatare a centralei, costurile de investiţie, costurile aferente întreținerii şi exploatării centralei, rata de rentabilitate a investiţiilor, determinată în baza metodei costului mediu ponderat al capitalului, şi în funcție de cantitatea de energie electrică ce se preconizează a fi produsă.

Cum pot producătorii beneficia de schema de sprijin pentru tarif fix

După aprobarea Hotărârii privind tarifele fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile și odată cu publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial, solicitanții pot depune o cerere pentru confirmarea statutului de producător eligibil de energie electrică din surse regenerabile, din data indicată în hotărâre.

Nu este obligatoriu să fie construită centrala electrică, iar participarea și confirmarea statutului de producător eligibil are loc în baza actelor depuse.

În intervalul a 15 ani, tarifele fixe vor fi ajustate o dată pe an, în conformitate cu metodologia aprobată și în funcţie de evoluția ratei de schimb a monedei naţionale faţă de USD.

Cum obțineți statutul de producător de energie regenerabilă eligibil

După aprobarea Hotărârii privind tarifele fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile și odată cu publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial, solicitanții pot depune o cerere pentru confirmarea statutului de producător eligibil de energie electrică din surse regenerabile.

Cererea pentru confirmarea statutului de producător eligibil se depune direct la oficiul Autorității publice centrale învestită cu atribuții de reglementare și monitorizare a sectoarelor în domeniul energeticii, de către solicitant sau de către persoana împuternicită a solicitantului.

Procedura de confirmare a statutului de producător eligibil se bazează pe principiul „primul venit, primul servit”, până la atingerea cotei maxime de capacitate.

Pe lângă cerere trebuie să anexeze următoarele acte:

 • copia actului care atestă credibilitatea tehnică a proiectului, demonstrată prin:

a) avizul de racordare eliberat de operatorul de sistem la rețeaua electrică a căruia urmează să fie racordată centrala electrică (în cazul centralei electrice ce urmează a fi construită);
b) actul de corespundere eliberat de organul de supraveghere energetică de stat (în cazul centralei electrice pusă în funcțiune);

 • copia actului care atestă dreptul de proprietate/superficie a terenului/ urmează a fi construită centrala electrică a solicitantului;
 • copia actului care atestă faptul depunerii garanției pentru participare;
 • declarația pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor stabilite de art. 36 alin. (51) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, depusă de către întreprinzătorul individual sau administratorul/ administratorii persoanei juridice pentru care se solicită confirmarea statutului de producător eligibil, conform formularului stabilit în Anexa nr. 2 a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil;
 • informația adițională despre solicitantul care a depus cerere pentru confirmarea statutului de producător eligibil, conform formularului stabilit în Anexa nr. 3 a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil;
 • copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • în cazul centralelor electrice puse în funcțiune – documente confirmative privind data fabricării echipamentului utilizat la construcția centralei.

Solicitantul este informat despre confirmarea statutului de producător eligibil în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii și i se indică contul bancar și suma ce trebuie depusă drept garanție de bună execuție a contractului prin publicarea unui anunț în acest sens pe pagina web oficială a Autorității publice centrale.

În cazul în care cota maximă de capacitate stabilită de Guvern pentru un tip de tehnologie de producere a fost epuizată, cererile depuse pentru confirmarea statutului de producător eligibil sunt restituite solicitanților cu mențiunea despre dreptul acestora de a depune o nouă cerere în cazul în care Guvernul majorează cotele maxime de capacitate sau eliberării unor cote de capacitate urmare a retragerii statutului de producător eligibil.

Garanția pentru participare depusă de către solicitant va fi rambursată în termen de 10 zile lucrătoare din data restituirii cererii.

Cuantumul garanției pentru participare se calculează pentru 1 kW putere instalată și nu poate depăși 0,2% din valoarea investiției specifice luate în calcul la stabilirea tarifelor fixe și se condiționează utilizând valoarea investiției specifice luată în calcul la determinarea tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile.

Garanția pentru participare se rambursează solicitantului în cazul respingerii cererii pentru confirmarea statutului de producător eligibil în termen de 10 zile lucrătoare, de la data adoptării hotărârii de respingere sau după depunerea garanției de bună execuție în cazul când a fost confirmat statutul de producător eligibil.

Solicitantul este informat despre confirmarea statutului de producător eligibil în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii și i se indică contul bancar și suma ce trebuie depusă drept garanție de bună execuție a contractului prin publicarea unui anunț în acest sens pe pagina web oficială a Autorității publice centrale învestită cu atribuții de reglementare și monitorizare a sectoarelor în domeniul energeticii.

Cuantumul garanției de bună execuţie a contractului se calculează pentru 1 kW putere instalată și nu poate depăși 2% din valoarea investiției specifice luate în calcul la stabilirea tarifelor fixe și se stabilește utilizând valoarea investiției specifice luată în calcul la determinarea tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile.

Garanţia de bună execuţie a contractului se rambursează integral producătorului, dacă producătorul eligibil şi-a îndeplinit obligaţiile privind construcția şi punerea în funcţiune a centralei electrice care produce energie electrică din surse regenerabile, în termenele şi condițiile stabilite în Hotărârea privind confirmarea statutului de producător eligibil.

După confirmarea statutului de producător eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele obligaţii:

 • să construiască şi să pună în funcţiune centrala electrică care produce energie electrică din surse regenerabile în termen de cel mult 24 luni de la confirmarea statutului de producător eligibil sau în termenul prelungit în conformitate cu pct. 35 din Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil;
 • să construiască centrala electrică care produce energie electrică din surse regenerabile cu stricta respectare a puterii instalate, indicată în hotărârea privind confirmarea statutului de producător eligibil;
 • să nu utilizeze, la dezvoltarea şi punerea în funcţiune a centralei electrice care produce energie electrică din surse regenerabile, echipament folosit sau echipament fabricat cu mai mult de 36 de luni până la punerea în funcțiune a acesteia, prezentând documente confirmative în acest sens;
 • după finalizarea construcției centralei electrice care produce energie electrică din surse regenerabile, să notifice despre acest fapt Autoritatea publică centrală investită cu atribuții de reglementare și monitorizare a sectoarelor în domeniul energeticii şi să prezinte actele care confirmă îndeplinirea obligaţiilor asumate în calitate de producător eligibil;
 • să exploateze şi să asigure, începând cu al doilea an, activitatea instalațiilor de cogenerare cu randamentul de cel puţin 80%, în cazul instalațiilor de cogenerare, bazate pe utilizarea biomasei în calitate de combustibil.

Finanțare pentru implementarea proiectelor de energie verde prin mecanismul de sprijin tarif fix

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a lansat, în anul 2021, Facilitatea de Finanțare a Economiei Verzi – GEFF – în valoare de 20 de milioane de euro, ce creditează afacerile și proprietarii de locuințe
pentru a deveni mai eficiente energetic și mai verzi.

Sunt eligibile pentru finanțare:

 • Persoanele fizice care dețin sau locuiesc într-o clădire sau apartament în care intenționează să implementeze o investiție eligibilă;
 • Companii private, întreprinderi, firme, proprietari individuali sau alte persoane juridice care doresc să investească în tehnologii eligibile;
 • Furnizorii de echipamente sau materiale eligibile în Selectorul de Tehnologie Verde, interesați să participe la programul de finanțare a furnizorilor din cadrul Facilității;
 • Producătorii de tehnologie „verde”, enumerată în Selectorul de Tehnologie Verde, care intenționează să susțină sau să extindă partea „ecologică” a afacerii lor.

Sume maxime ce pot fi finanțate de către GEFF sunt:

 • până la 300.000 EUR pentru proiecte mici și clar definite, care includ echipamente și materiale performante din Selectorul de Tehnologie;
 • până la 5 milioane EUR pentru proiecte mai mari de eficiență energetică și energie regenerabilă în sectorul nerezidențial, pentru care experții GEFF pot oferi consultanță;
 • până la 500,000 EUR pentru proiecte mai mari de eficiență energetică și energie regenerabilă în sectorul rezidențial, pentru care experții GEFF pot oferi consultanță;
 • sumele maxime ale sub-împrumutului nu trebuie să depășească 5 milioane EUR sau echivalentul în altă monedă.


Mai multe detalii puteți afla pe acest link.

Alte informații despre producerea energiei verzi și instituțiile de la care puteți obține avizele necesare pentru a o produce găsiți în Ghidul „Vrei să vinzi energie verde în rețea la un tarif garantat?”.

Date de contact ale Agenției pentru eficiență energetică:

Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10, MD-2068, (+373) 22 499 444, [email protected], [email protected].

Advertoriale

‹ adv ›
‹ adv ›

3 Comentarii

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›