Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurala:

 • Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare cu apă de la sursă până la câmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare (la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole);
 • Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderile de prelucrare a produselor agroalimentare);
 • Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare (pentru a asigura în exclusivitate folosirea apei la irigare şi ca sursă de apă pentru animalele domestice şi sălbatice).

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, doar care practică activități agricole.

Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

 • Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici;
 • Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate economică în spațiul rural;
 • Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani;
 • Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare la volumul minimului stabilit de program din sursele proprii;
 • Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;
 • Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie.

Grupul-client care nu vor întruni următoarele criterii nu vor fi eligibili pentru finanțare:

 • Cererile pentru obiecte de infrastructură din care vor beneficia mai puțin de 4 întreprinderi agricole;
 • Obiectul de infrastructură este în proces de evaluare pentru a fi finanțat de alte agenții donatoare sau din bugetul de stat;
 • Cererile pentru proiecte care au un impact negativ asupra mediului ambiant;
 • Grupul-client include agenți economici care nu au activitate agricolă;
 • Informația prezentată în cererea de finanțare și documentele de apelare sunt eronate;
 • Proiectul de infrastructură propus este cu caracter prioritar social;
 • Cererea este depusă de localitatea cu aceiași solicitanți din grupul-client care doresc să participe pentru a doua oară pentru infrastructura de același tip (se referă la tipurile de infrastructură: 1 segmente de drum și pod; 2 iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare) va fi considerat neeligibilă;
 • Nu este asigurată colectarea contribuției minime de la membrii grupului-client formată din agenți economici;
 • Cererea este depusă de Grup-client din localitatea care deja a beneficiat de 3 granturi pentru infrastructură (se referă doar la rețele de alimentare cu apă pentru irigare) din sursele programelor IFAD;
 • Obiectul de infrastructură de tipul: Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare, care: nu vor satisface cerinţele de calitate a apei pentru irigare şi pretabilităţii solurilor;
 • vor fi utilizate/date în arendă pentru piscicultură (creşterea peştelui).

Modul de participare la concurs

Granturile sunt acordate în baza rezultatelor concursului anunțat și a rezultatelor evaluării cererilor de finanțare, înaintate de grupul-client către UCIP-IFAD.

Condiţiile de finanţare

 • Obiectul de infrastructură pentru care se solicită finanţare trebuie să fie la bilanțul Primăriei;
 • Grupul-client trebuie să fie format din cel puţin 4 agenţi economici;
 • Contribuția minimă solicitată din partea beneficiarilor va fi numai în numerar în dependență de tipul infrastructurei:

Cererile de finanțare vor fi evaluate în două etape:

 • etapa I: Pre-calificare
 • etapa II: Calificare

La etapa de pre-calificare va fi format o Comisie de evaluare a Cererilor de finanțare, care va verifica dacă acestea sunt complete şi corespund cerinţelor de calificare. Proiectele care au prezentat cererile de finanţare completate corect şi care corespund cerinţelor de calificare, vor fi vizitate de membrii Comisia de evaluare a cererilor de finanțare în scopul verificării veridicității informației prezentate și corespunderii condițiilor pentru implementarea proiectului de infrastructură.

La etapa de Calificare, cererile de finanțare vor fi clasificate conform Sistemului de Clasificare a Obiectivelor în ordinea descreșterii scorului acumulat. Pentru finanțare vor fi selectate cererile care au acumulat cel mai mare scor, până la alocarea completă a sumei prevăzute în bugetul anului, pentru anul  în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură.

Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare și Aprobare a Granturilor Competitive spre aprobare şi finanţare ulterioară.

Perioada de recepționare a cererilor: 18 aprilie 2018 – 11 iunie 2018, până la orele 17:00.

Pentru mai multe detalii accesați următorul link.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here