FOTO: pxhere.com

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD invită companiile de consultanță locale la realizarea activităților de instruire a tinerilor antreprenori cu tematica: „Diminuarea constrângerilor și identificarea oportunităților de acces la piețele de desfacere pentru producția agricolă” pentru a asigura suportul tinerilor antreprenori pe întreg lanțul de asistență în crearea și dezvoltarea afacerilor în mediul rural.

Sarcini şi responsabilități ale companiei de consultanță:

 •  Asigurarea/contractarea formatorilor (experților) pe domenii, conform subiectelor de instruire;
 • Elaborarea programului detaliat de instruire cu indicarea numărului de ore pentru lecții teoretice şi aplicații practice;
 • Elaborarea materialelor de instruire cu aspecte specifice domeniului (prezentare PowerPoint, exerciții practice separat pentru fiecare subiect, ș.a.) și traducerea acestora în limba rusă (la solicitare);
 • Comunicarea și organizarea prezenței participanților la instruire;
 • Coordonarea si asigurarea prezenței a 2 persoane, reprezentanți din cadrul MADRM, ANSA, rețele de supermarket-uri, sau alți reprezentanți după caz;
 • Multiplicarea materialelor de instruire şi distribuirea a câte o copie fiecărui participant, la solicitare – transmiterea materialului prin email;
 • Arenda sălii de instruire și asigurarea cu echipamentul necesar procesului de instruire (ecran, proiector, flipchart, etc.);
 • Asigurarea participanților cu rechizite necesare (carnet, pix, mapă);
 • Asigurarea participanților cu pauze de cafea – 2 per zi, prânz- 1 per zi;
 • Elaborarea testelor și aprecierea cunoștințelor acumulate în rezultatul instruirii.

Cerințe minime de calificare:

 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiență generală de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de asistență tehnică pentru întreprinderile agricole;
 • Cel puțin un contract similar activității solicitate (ce reiese din tematica instruirii), realizat în ultimii 3 ani.

Prestatorul de servicii va fi selectat în conformitate cu „Metoda de Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS)” expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate în Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informații care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului atașată și publicată pe site-ul IFAD în rubrica Achiziții, Licitația 03/19 PRR.

Folosești Viber? Intră în grupurile noastre → HORTICULTURĂECO/BIO/ORGANICPOMUȘOAREZOOTEHNIEAPICULTURĂ

UCIP-IFAD nu admite modificări ale formularului obligatoriu. Scrisorile de exprimare a interesului care nu vor respecta formatul solicitat vor fi excluse din concurs.

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 24.01.2019, ora 10:00.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

 • Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)
 • Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303,
 • bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,
 • MD-2004,  Republica Moldova
 • (022) 22-50-46
 • E-mail: [email protected]

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here