Selectarea prestatorului de servicii pentru verificarea destinației resurselor financiare acordate tinerilor antreprenori în cadrul Programelor IFAD.

Serviciile care urmează a fi acordate de către prestatorul de servicii, vor cuprinde următoarele sarcini și responsabilități:

1. Efectuarea vizitelor la locul desfășurării afacerii și intervievarea tinerilor antreprenori; se va completa Fișă de confirmare, care va fi oferita de către UCIP-IFAD și va conține informația cu privite la beneficiar și bunurile pentru care au fost eliberate resursele financiare ale Programului.

2. Conform fișei se vor verifica și confirma următoarele date:

 •  Acționarul (fondatorul) și administratorul întreprinderii, la mometul verificării, sunt aceleaș persoane care au depus cererea de finanțare pentru obținerea grantului;
 • administratorului întreprinderii a fost prezent în momentul efectuării verificării;
 • tânărul antreprenor cunoaște afacerea și participă activ la administrarea acesteia;
 • bunurile achiziționate din grant corespund listei de bunuri din Cererea de finanțare aprobată de UCIP-IFAD;
 • bunurile ce constituie obiectul investiției din grant sunt în bună funcțiune și asigură continuitatea afacerii;
 • respectarea destinației resurselor financiare eliberate din cadrul Programului (se va solicita documentele justificative: ordinul de plată, factura sau alte documente care să confirme efectuarea livrării bunurilor ce constituie obiectul investiției finanțate).

3. Prestatorul va prezenta minim 3 poze pe care obligatoriu să fie imprimată data în care s-a efectuat poza. Cel puțin în una din poze va fi reprezentat Beneficiarul și 2-3 poze cu obiectul investiției, bunurile procurate, etc.

4. Prestatorul va scana sau fotocopia, la o rezolutie bună, fiecăre document menționat în pct. 2.

5. Procesarea datelor în fișier Excel, care adițional la datele oferite din evidența UCIP-IFAD, va include informația colectată din teren (denumirea bunul procurat de facto, denumirea vînzătorului, data și suma transferată conform ordinului de plată, numărul și data eliberării facturii pentru bunul procurat, prezența administratorului în momentul efectuării vizitei, participarea tînărului în administrarea afacerii).

Experiența și calificarea

 • Companiile care aplică trebuie să întrunească următoarele condiții minime de eligibilitate:
 • Companie de audit, rezidentă a Republicii Moldova;
 • Experiență în domeniul auditului (numărul de audite în ultimii 5 ani);
 • Experiență în domeniul auditului întreprinderilor agricole;
 • Personalul titular implicat în intervievare va fi vorbitor de limbă română și rusă;
 • Dispune de capacități tehnice necesare pentru efectuarea serviciilor solicitate.

Condițiile de prezentare a ofertelor

 • Pachetul de documente va include Oferta tehnică (original și copie) și oferta financiară (original și copie), fiecare sigilate în plicuri separate (total 4 plicuri) și toate împreună prezentate în plic comun, la fel sigilat.
 • Pe toate plicurile (4+1) va fi indicat denumirea ofertantului, persoana și telefon de contact, adresa de e-mail, denumirea concursului la care se aplică.
 • Oferta va fi prezentată la adresa UCIP-IFAD: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, până la data de 24 martie 2017, ora 10:00.
 • Ofertele incomplete și cele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la Concurs.

UCIP-IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertelor la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: [email protected]

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here